کشیدگی ردیف و محتوا
جستجو

قیمت گذاری

اعتبار و هدیه انقضاء ندارند و هر زمانی می توانید از آن ها استفاده کنید. جهت محاسبه دقیق هزینه نهایی هر فایل و تعداد دانلود بر روی ماشین حساب سبز رنگ کنار دکمه خرید کلیک نمایید.

۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ ۱۱۰,۰۰۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۱۰ اعتبار
 • ۲ هدیه
 • تا ۲۰% تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان

+ ۲۷,۵۰۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۵ اعتبار
 • ۰.۵ هدیه
 • تا ۱۱% تخفیف
۵۵,۰۰۰ تومان

+ ۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۱ اعتبار
 • ۰ هدیه
 • تا ۰% تخفیف
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

+ ۵,۵۰۰,۰۰۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۲۰۰ اعتبار
 • ۱۰۰ هدیه
 • تا ۳۸% تخفیف
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

+ ۲,۲۰۰,۰۰۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۱۰۰ اعتبار
 • ۴۰ هدیه
 • تا ۳۳% تخفیف
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

+ ۶۶۰,۰۰۰ هدیه

 • دانلود از تمام سرویس ها
 • ۴۰ اعتبار
 • ۱۲ هدیه
 • تا ۲۷% تخفیف

قیمت گذاری مقرون به صرفه

قیمت به ازای هر فایل می باشد. قیمت های خرید با اعتبار و هدیه متفاوت می باشد. سرویس هایی که کنار قیمت آنها علامت ~ مشاهده میکنید، قیمت تقریبی است، قیمت دقیق در ربات قابل مشاهده است.

# سرویس دهنده هزینه دانلود با اعتبار هزینه دانلود با اعتبار (تومان) هزینه دانلود با هدیه هزینه دانلود با هدیه (تومان)
۱ Freepik ۰.۰۷۹ ۴,۳۴۵ ۰.۰۹۹ ۵,۴۴۵
۲ Freepik Video ۰.۱۹۹ ۱۰,۹۴۵ ۰.۲۹۹ ۱۶,۴۴۵
۳ Envato Elements ۰.۱۹۹ ۱۰,۹۴۵ ۰.۲۹۹ ۱۶,۴۴۵
۴ MotionArray ۰.۱۹۹ ۱۰,۹۴۵ ۰.۳۹۹ ۲۱,۹۴۵
۵ AdobeStock ۰.۲۹۹ ۱۶,۴۴۵ ۰.۵۹۹ ۳۲,۹۴۵
۶ AdobeStock Video HD ~ ۳.۹۹ ~ ۲۱۹,۴۵۰ ~ ۷.۹۹ ~ ۴۳۹,۴۵۰
۷ AdobeStock Video 4K ~ ۴.۹۹ ~ ۲۷۴,۴۵۰ ~ ۹.۹۹ ~ ۵۴۹,۴۵۰
۸ Shutterstock ۰.۱۷۹ ۹,۸۴۵ ۰.۳۱۹ ۱۷,۵۴۵
۹ Shutterstock Video ~ ۳.۰۹۹ ~ ۱۷۰,۴۴۵ ~ ۶.۱۹۹ ~ ۳۴۰,۹۴۵
۱۰ Shutterstock Video 4K ~ ۶.۱۷۹ ~ ۳۳۹,۸۴۵ ~ ۱۲.۳۵۹ ~ ۶۷۹,۷۴۵
۱۱ Shutterstock Video Select HD ~ ۹.۹۹ ~ ۵۴۹,۴۵۰ ~ ۱۹.۹۹ ~ ۱,۰۹۹,۴۵۰
۱۲ Shutterstock Video Select 4K ~ ۱۱.۹۹ ~ ۶۵۹,۴۵۰ ~ ۲۳.۹۹ ~ ۱,۳۱۹,۴۵۰
۱۳ Flaticon Single ۰.۰۵ ۲,۷۵۰ ۰.۰۵ ۲,۷۵۰
۱۴ Flaticon Packs ۰.۰۱۹ ۱,۰۴۵ ۰.۰۱۹ ۱,۰۴۵
۱۵ Flaticon Animated ۰.۱۹۹ ۱۰,۹۴۵ ۰.۱۹۹ ۱۰,۹۴۵
۱۶ Iconscout ۰.۹۹۹ ۵۴,۹۴۵ ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵
۱۷ Uplabs ۳.۹۹۹ ۲۱۹,۹۴۵ ۷.۹۹۹ ۴۳۹,۹۴۵
۱۸ Ui8 ۱.۷۹۹ ۹۸,۹۴۵ ۳.۱۹۹ ۱۷۵,۹۴۵
۱۹ iStockPhoto ۰.۳۵۹ ۱۹,۷۴۵ ۰.۷۹۹ ۴۳,۹۴۵
۲۰ iStockPhoto Video HD ~ ۳.۹۹ ~ ۲۱۹,۴۵۰ ~ ۷.۹۹ ~ ۴۳۹,۴۵۰
۲۱ iStockPhoto Video Full HD ~ ۱۰.۸۵۹ ~ ۵۹۷,۲۴۵ ~ ۱۹.۹ ~ ۱,۰۹۴,۵۰۰
۲۲ iStockPhoto Video 4K ~ ۱۴.۴۷۹ ~ ۷۹۶,۳۴۵ ~ ۲۹.۹ ~ ۱,۶۴۴,۵۰۰
۲۳ Artgrid HD ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵ ۳.۹۹ ۲۱۹,۴۵۰
۲۴ Artgrid 4K ۵.۹۹۹ ۳۲۹,۹۴۵ ۱۱.۹۹ ۶۵۹,۴۵۰
۲۵ Artlist Footage/Template ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵ ۳.۹۹۹ ۲۱۹,۹۴۵
۲۶ Artlist Music/SFX ۱.۷۹۹ ۹۸,۹۴۵ ۳.۵۹۹ ۱۹۷,۹۴۵
۲۷ StoryBlocks ۰.۷۹۹ ۴۳,۹۴۵ ۱.۵۹۹ ۸۷,۹۴۵
۲۸ CreativeFabrica ۰.۵۹۹ ۳۲,۹۴۵ ۱.۱۹۹ ۶۵,۹۴۵
۲۹ PixelSquid ۰.۹ ۴۹,۵۰۰ ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵
۳۰ RawPixel ۰.۱۳۹ ۷,۶۴۵ ۰.۳۹۹ ۲۱,۹۴۵
۳۱ YellowImages Mockup ~ ۳.۰ ~ ۱۶۵,۰۰۰ ~ ۱۱.۰ ~ ۶۰۵,۰۰۰
۳۲ YellowImages Creative Store ~ متغیر ~ متغیر ~ متغیر ~ متغیر
۳۳ Deeezy ۰.۲۷۹ ۱۵,۳۴۵ ۰.۵۹۹ ۳۲,۹۴۵
۳۴ Alamy ~ ۵.۴۳۹ ~ ۲۹۹,۱۴۵ ~ ۳۹.۹۹ ~ ۲,۱۹۹,۴۵۰
۳۵ Pngtree ۰.۳۹۹ ۲۱,۹۴۵ ۰.۳۱۹ ۱۷,۵۴۵
۳۶ Mockupcloud ۳.۹۹۹ ۲۱۹,۹۴۵ ۷.۹۹۹ ۴۳۹,۹۴۵
۳۷ Lovepik ۰.۱۳۹ ۷,۶۴۵ ۰.۱۳۹ ۷,۶۴۵
۳۸ Vecteezy ۰.۱۵۹ ۸,۷۴۵ ۰.۳۱۹ ۱۷,۵۴۵
۳۹ EpidemicSound ۰.۱۱۹ ۶,۵۴۵ ۰.۲۳۹ ۱۳,۱۴۵
۴۰ DepositePhotos ۰.۳۵۹ ۱۹,۷۴۵ ۰.۷۹۹ ۴۳,۹۴۵
۴۱ ۱۲۳rf ۰.۲۹۹ ۱۶,۴۴۵ ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵
۴۲ Dreamstime ۰.۳۵۹ ۱۹,۷۴۵ ۰.۷۹۹ ۴۳,۹۴۵
۴۳ VectorStock ۱.۳۱۹ ۷۲,۵۴۵ ۱.۹۹۹ ۱۰۹,۹۴۵

اشتراک یک ماهه

۵۰ دانلود

۱۴۵,۰۰۰ هزار تومان
۲۹۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک سه ماهه

۱۵۰ دانلود

۲۹۹,۰۰۰ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک شش ماهه

۴۶۷ دانلود

۶۹۹,۰۰۰ هزار تومان
۱۵۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک یک ساله

۱۵۷۷ دانلود

۱/۴۹۹/۰۰۰ هزار تومان
۹۵۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک یک ماهه

۱۸ دانلود

۱۱۹,۰۰۰ هزار تومان
۶,۶۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک سه ماهه

۶۳ دانلود

۳۴۹,۰۰۰ هزار تومان
۵,۵۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک شش ماهه

۱۸۰ دانلود

۶۹۹,۰۰۰ هزار تومان
۳۹۰۰ تومان / قیمت هر فایل

اشتراک یک ساله

۵۱۵ دانلود

۱/۴۹۹/۰۰۰ هزار تومان
۲,۹۰۰ تومان / قیمت هر فایل

سوالات متداول

منظور از اعتبار و هدیه چیست ؟

فرض کنیم شما ۱۰ میلیون تومان اعتبار می خرید و ۵ ملیون تومان هدیه دریافت می کنید.

قیمت دانلود هر فایل شاتراستوک با اعتبار ۸,۹۰۰ تومان می باشد. ۱۰ میلیون تومان اعتبار % ۸,۹۰۰ تومان = ۱,۱۲۳ فایل با اعتبار

قیمت دانلود هر فایل شاتراستوک با هدیه ۱۵,۹۰۰ تومان می باشد. ۵ ملیون تومان هدیه % ۱۵,۹۰۰ تومان = ۳۱۴ فایل با هدیه

۱,۱۲۳ فایل با اعتبار + ۳۱۴ فایل با هدیه می توانید از ربات دانلود کنید.

در مجموع ۱,۴۳۷ فایل می توانید از شاتراستوک دانلود کنید.

۱۰ میلیون تومان % ۱,۴۳۷ فایل = ۶,۹۵۰ تومان قیمت تمام شده هر فایل شاتراستوک

چطور می توانم از هدیه ام استفاده کنم ؟

در صورتی که هدیه داشته باشید، سیستم به صورت خودکار مبلغ را از هدیه کم می کند در غیر این صورت از اعتبار کم می شود.

اولویت با هدیه است سپس اعتبار.

بسته اعتباری که خریداری می کنم محدودیت زمانی دارد ؟

خیر، هیچ محدودیت زمانی ندارد و هر زمانی که بخواهید می توانید از اعتبارتان استفاده کنید.

بستن